DEVLET DESTEKLERİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Girişimciliğe, yenilikçiliğe, bilimsel gelişmeye ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapısıyla dünyanın en gelişmiş on ülkesi arasında yer alan bir Türkiye’nin oluşumunda öncü olmak vizyonu ve ülkemizin küresel düzeyde rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak bilim, sanayi ve teknoloji alanında politika, strateji, plan ve programlar geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde, bilimsel bilgiye dayalı düşüncenin özendirilmesini sağlamak, yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı, dışa bağımlılığı azaltan, güvenli ve sürdürülebilir bir üretim yapısının oluşmasını sağlamak, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek, başta KOBİ’ler olmak üzere girişimciliğe, yenilikçiliğe ve Ar-Ge çalışmalarına verilen desteklerle, ülke sanayisinin teknolojik altyapısını güçlendirmek ve rekabet gücünü artırmak, haksız rekabeti önlemeye ve kullanıcıları korumaya yönelik olarak güvenli ürün arzını ve dolaşımını sağlamak misyonuyla kurulmuştur.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.Km) 2151.Cadde No:154/A 06510 Çankaya /ANKARA

Tel: 0312 201 50 00

Fax: 0312 219 67 38


 

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmaları her safhada destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürmektedir. Yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yönelik politikalar oluşturarak, Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve hedef pazara giriş konularında gelişme kaydedilmektedir. Ekonomi Bakanlığı Destek sistematiğinde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

Adres: T.C. Ekonomi Bakanlığı Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:63 06530

Çankaya/Ankara – TÜRKİYE

Tel: 0312 204 75 00


 

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan, güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği gerçekleştirmek, tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla politika belirlemek ve uygulamak misyonuyla ve gıda ve tarım alanında; Üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak, Türkiye’yi bölgesinde lider, Dünyada küresel aktör haline getirmek vizyonuyla kurulmuştur.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Adres: Eskişehir Yolu 9. Km Lodumlu / ANKARA

Tel: 0312 287 33 60 (25 hat)

Fax: 0312 287 72 66


 

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının kurulmasına, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Adres: İsmet İnönü Bulvarı No:5 06100 Emek Ankara/TÜRKİYE

Tel: 0312 212 83 00


 

GMKA DESTEKLERİ

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, bölgemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücünün artırılması için nitelikli insan gücünü kullanarak ulusal ve uluslararası kaynakların etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi yoluyla bölgenin potansiyelini ortaya çıkarmak ve paydaşların kalkınma girişimlerini örgütlemek ve desteklemek misyonu ve sürdürülebilir kalkınmasını sağlamış Güney Marmara’nın  bilgi, düşünce, koordinasyon ve destek noktası olmak vizyonuyla kurulmuştur.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

Adres: Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Caddesi No:36 / A Karesi – Balıkesir / Türkiye

Tel: 0266 246 10 00

Faks: 0266 246 17 00

E-posta: iletisim@gmka.gov.tr


 

TKDK DESTEKLERİ

AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamak amacıyla kurulan TKDK, tarım sektörünün genelinde olduğu gibi, kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın, gelir düzeyinin yükselmesi, gelir dağılımının iyileşmesi, doğal kaynakların korunarak kullanılması ve zenginliklerin tüm insanlarımıza yansıtılmasını aşağıdaki uyguladıkları program ve projelerle en temel hedefi olarak belirlemiştir.

– Yerel potansiyel ve kaynaklara dayalı olarak kırsal ekonominin rekabet gücünün yükseltilmesi.

– Gelir ve istihdam imkânlarının artırılması ve çeşitlendirilmesi, insan kaynaklarının ve örgütlenme düzeyinin geliştirilmesi.

– Fiziki ve sosyal altyapı hizmetlerinin yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi.

– Kırsal çevrenin, doğal ve kültürel varlıkların korunarak geliştirilmesi suretiyle kırsal toplumun refahının artırılması.

Bu uyum çalışmalarının amacı, ülkemizin insan kaynakları potansiyelinin nicel ve nitel özelliklerini de dikkate alarak halkımızın ihtiyaçlarının giderilmesi, mevcut doğal ve finans kaynakları ile yapay olarak elde edilebilecek tüm imkânların en akılcı bir şekilde kullanılmasıdır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

TKDK BALIKESİR İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Adres: Paşaalanı Mah. A.Gaffar Okkan Caddesi No:53 / Balıkesir

Tel: 0266 245 58 61

Faks: 0266 245 39 72