KALiTE POLiTiKAMIZ

Bölge ekonomisinin gelişmesindeki en önemli itici güce sahip bir kuruluş olduğunun bilinciyle,

 • Üyelerimize en iyi hizmeti sağlamak,

• Kanunların üstünlüğü ilkesini saklı tutarak üyelerine yaptığı hizmette her zaman onların menfaatlerini gözetmek,

• Hizmetlerini en kısa ve hızlı sürede sunmak,

• Hedefler planlamak ve bunları aşma yarışı içinde olmak,

• Kalite sistemini tüm personel olarak benimsemek ve anlaşılması için eğitimler vermek,

• Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek.

Kurumsal İletişim Politikası

Bağlı bulunduğumuz yasalar, kurumumuzun vizyonu, misyonu, değerleri ve yönetim politikasına uygun olarak üyelerimiz, kurumlarımız ve toplumumuza kesin fayda sağlayacak hızlı ve doğru hizmeti verebilmek için kurumsal iletişim niteliğimizi artırmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla;

 • Kurum içinde ve dışında temasta olduğumuz paydaşlarımızla Katılımcı yönetim anlayışımızın en önemli destek unsuru olarak iletişimi görürüz.
 • Kurumumuzun vizyonunu, misyonunu, değerlerini, politikalarını ve stratejilerini öncelikle çalışanlarımızın sonra ilgili diğer sosyal paydaşların bilgisine sunarız.
 • Tüm paydaşlarımıza yönelik olarak; bilginin açıklık ve güven prensibine dayalı, doğru olarak paylaşılmasını hedefleriz. Bu çalışmalarda dürüst, şeffaf, etik, anlaşılabilir, sürdürülebilir ve hesap verilebilirlik ilkelerimizle, düzenli ve çift yönlü bilgi alış verişinde bulunuruz.
 • Çalışanlarımızın iletişim gereksinim ve beklentilerini temel alarak; iç iletişimizin sağlıklı şekilde yapılabilmesi adına personel toplantıları düzenleriz.
 • Çalışanlarımızın bilgiye kolay ulaşabilmesi için güncel teknolojiyi sürekli izler ve iletişim etkinliğimizi geliştirecek her türlü önlemi alırız.
 • İşbirliği yaptığımız kuruluşlarla karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayalı sürdürülebilir bir ilişki kurarız. Olası işbirliklerinin belirlenmesini kolaylaştıracak yaygın ilişki ağları oluştururuz.
 • Üyelerimizle kısa ve uzun vadeli iletişim gereksinimlerini belirler ve bu gereksinimleri karşılarız. Üyelerimizin geribildirimlerine hızlı ve etkili bir biçimde yanıt veririz.
 • Medya ve kamu önünde doğruluk ve açıklık prensibine göre iletişim kurarız. Medya mensuplarının doğru bilgiyi, kaynağından ve zamanında temin etmelerine özen gösteririz.
 • Sosyal medyayı aktif şekilde kullanarak üyelerimize ve paydaşlarımıza daha hızlı ulaşmaya önem veririz.

Üye Hizmetleri Politikası

 • Yatırımların üye memnuniyeti ve gelişimi için planlamak,
 • Üye öneri , istek ve taleplerini dikkate alarak uygulanabilir ölçüde olanları gerçekleştirmek,
 • Üye memnuniyetini çeşitli yöntemler ile ölçerek, memnuniyet oranımızı arttırmak,
 • Üyelerine iş geliştirme konusunda destek olmak,
 • Üyelerden gelen eğitim taleplerini değerlendirerek , gerekli eğitimleri organize etmek,
 • Üyelerin ticari ve ekonomik gelişmelerden haberdar olmasını sağlamak,
 • Üyelerin problemlerini dinlemek ve bu problemleri lobicilik faaliyetleri ile ilgili makamlara iletmek,
 • Üyelerin sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilmesi için öncülük etmek.

 

Mali Politika

 • Oda gelirlerini Balıkesir İli ve oda üyelerinin uluslararası , ulusal ve bölgesel alandaki ticari ve sosyal hayatına katkı sağlamak üzere kullanmak,
 • Mali riskleri minimize etmek için gerekli aksiyonları planlamak ve uygulamak,
 • Oda gelirlerini en verimli şekilde kullanmak,
 • Tüm mali faaliyetlerini tabi olduğumuz yasa ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirmek.

 

İnsan Kaynakları Politikası

 • Çalışanların çalışma ortamını iyileştirerek motivasyonlarını arttırmak ve aidiyet duygularını geliştirmek,
 • Çalışanların maddi manevi haklarının korunmasını sağlamak,
 • Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak,
 • Çalışanların bilgi ve becerilerini arttırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak için eğitime önem vermek,
 • Çalışanların öneri ve beklentileri dikkate alınarak, personel memnuiyetini arttırmak,
 • Çalışanların iletişiminin arttırılması için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek,
 • İnsan kaynakları politikasını , çalışanların ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncellemek ve iyileştirmek.

 

Kalite Politikası

Bölge ekonomisinin gelişmesinde ki en önemli itici güce sahip bir kuruluş olduğunun bilinciyle,

 • Üyelerimize en iyi hizmeti sağlamak.
 • Kanunların üstünlüğü ilkesini saklı tutarak üyelerine yaptığı hizmette her zaman onların menfaatlerini gözetmek.
 • Hizmetlerini en kısa ve hızlı sürede sunmak.
 • Hedefler planlamak ve bunları aşma yarışı içinde olmak.
 • Kalite sistemini tüm personel olarak benimsemek ve anlaşılması için eğitimler vermek.
 • Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek.

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

 • Balıkesir’in sadece ticari değil her alanda gelişimine katkı sağlamaya çalışmak
 • Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri ve süreçlerini bütünsel bir yaklaşımla ele almak.
 • Hem kurum bünyesinde, hem de kamuya yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde İlimizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamak.
 • Sürdürülebilirlik Politikası kapsamında, paydaşlarla etkileşim ve iletişimi etkin kılmak
 • Kurumsal hesap verebilirlik, şeffaflık, iş etiği ve iyi yönetim uygulamaları konusunda  örnek uygulamaların temsilcisi olmak.
 • Bu yönde, insana yatırım projeleri, eğitim destek faaliyetleri, kültür ve sanatı geliştirici uygulamalar, çevre duyarlılığı ve çevrenin korunması gibi kurumsal sosyal sorumluluk alanlarına giren tüm konularda faaliyetlere destek vermek.