İHRACAT PROSEDÜRLERİ NASIL ÖZETLEYEBİLİRİZ ?

İhracat işlemelerinde izlenecek prosedürler;

• İhracat Yapılacak Ülkeye,
• İhraç Edilecek Ürüne,
• İhracat Şekline,

göre değişmektedir.

İhracatı yapacağımız ülkeye, ihracat şekline ve ihraç ürününe göre hazırlanacak belgeler ve izlenecek prosedürler farklı olabilmektedir. Ancak ihracatın gerçekleştirilebilmesi için gerekli prosedürün belirlenmesi, her üç durumunda gözden geçirilmesi gerekmektedir.

İHRACAT YAPILACAK ÜLKEYE GÖRE İŞLEMLER NELERDİR?

İhracatın yapılacağı ülkeye göre işlemler;

Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelere yapılacak ihracatta,

EFTA ülkelerine (İsviçre, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn) ve serbest ticaret anlaşmaları (STA) kapsamında yapılacak ihracatta,

İki ve çok taraflı kredi anlaşmalarımızın bulunduğu ülkelere bu kapsamda yapılacak ihracatta,

Ülkemizde kredi karşılığı kurulan tesislerin bedelinin malla geri ödenmesine ilişkin aramızda “özel hesap” bulunan ülkelere yapılacak ihracatta,

Genel Preferanslar Sistemi (GSP) kapsamında Türkiye’ye tavizli gümrük oranları uygulayan ülkelere yapılacak ihracatta,

BM kararlarına göre ambargo uygulanan ülkelere ihracatta, (Libya’ya petrol ekipmanları ihracatı ambargo kapsamındadır.)

Tek taraflı olarak ambargo uygulanan ülkeler (Ermenistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

Sınır ticaret merkezleri kapsamında yapılacak ihracat,

düzenlenmesi gereken belgeler, müracaat edilecek kurum ve kuruluşlar ile işlemlerde izlenmesi gereken prosedürler değişebilmektedir.

İHRAÇ EDİLECEK ÜRÜNE GÖRE İŞLEMLER NELERDİR?

Kontrol edilmesi gerekli listeler bulunmaktadır. Aşağıda yer alan listelerin kontrolünün yapılması gerekmektedir;

Kanun ve kararnamelerle ihracı yasaklanmış veya belirli bir kurum/kuruluşun iznine bağlanmış ürünlerin ihracatında,

İhracı Yasak Mallar Listesi (Bakınız Ek. 2)

İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi (Bakınız Ek. 3)

“İhracı Kayda Bağlı Ürünler”in ihracatında (Bakınız Ek. 1)

“Kimyasal Silah Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ”in ekinde yer alan I, II, III sayılı listelerde yer alan maddelerin ihracatında,

Özel uygulamalara tabi ürünlerin ihracatında hazırlanması gereken belgeler bulunmaktadır. Söz konusu ürünlerle ilgili olarak düzenlenmesi gerekli belgeleri aşağıda olduğu gibi sıralayabiliriz;

• Kontrol Belgesi,
• İmalatçının Analiz Belgesi
• Zirai Karantina Belgesi,
• Borsa Tescil Beyannamesi,
• Nihai Kullanım Sertifikası,
• Orman/Tekel Nakliye Tezkeresi
• Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası
• Hayvan İhracına İlişkin Sağlık Sertifikası
• Doğal Arı Balı Analiz Belgesi
• Çekirdeksiz Kuru Üzüm Analiz Belgesi
• Gıda Güvenliği Sertifikası/Sağlık Sertifikası
• Süt Ürünleri Sağlık Sertifikası Beyannamesi
• Et Ürünleri Sağlık Sertifikası Beyannamesi
• Kuru Meyveler İhracat Beyannamesi
• CITES Belgesi

İHRACAT ŞEKLİNE GÖRE İŞLEMLER NELERDİR?

İhracı uluslararası anlaşma, kanun, kararname ve ilgili sair mevzuat uyarınca belli bir merciin ön iznine bağlı malların ihracatında, Ön İzne Bağlı İhracat
Kayda Bağlı Mallar Listesi’nde yer alan malların ihracı, Kayda Bağlı İhracat
İki veya çok taraflı kredi anlaşmaları dışında kalmak kaydıyla, ithalatçı ihracat bedeli dövizin Kambiyo Mevzuatında öngörülen süreleri aşacak şekilde ödenmesini şart koşuyorsa, Kredili İhracat
Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere komisyonculara, dış alıcılara, şube veya temsilciliklere mal gönderiliyorsa, Konsinye İhracat
Malların bir bedel karşılığında, belirli bir süre kullanılmak üzere geçici olarak ihracı söz konusu ise, Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat
Yabancı bir ülkeden satın alınan bir malın, transit olarak veya doğrudan başka bir ülkeye ihracı söz konusu ise, Transit Ticaret
İhraç veya ithal edilen mal, hizmet veya teknoloji transferi bedelinin kısmen veya tamamen mal, hizmet, teknoloji transferi veya kısmen döviz ile karşılanması durumunda, Bağlı Muamele
Serbest bölgelere yapılacak ihracat söz konusu ise, Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat
Karşılığında yurda bir bedel getirilmeksizin yurt dışına mal gönderilmek isteniyorsa, Bedelsiz İhracat
Müteahhitseniz ve yurtdışında inşaat, tesisat ve montaj işleri almışsanız; bu iş için kesin veya geçici olarak yurtdışına mal ihraç etmek istiyorsanız, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri
Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme eki Liste1, Liste2 ve Liste3’te yer alan kimyasal maddelerin ihracatı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatı
Offset anlaşmaları çerçevesinde yapılacak ihracatta,  Offset
Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesinde kullanılması ve bu kullanma sırasında olağan yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracını sağlayan rejimdir. Geçici İthalat Rejimi
İthal edilmiş bir malın işlem görmüş eşya olarak ihracı söz konusu ise, Dahilde İşleme Rejimi
İhraç edilmiş bir malın işlem görmüş eşya olarak ithalatı söz konusu ise, Hariçte İşleme Rejimi
Turistlerin ülkelerine dönüşlerinde miktar ve değer kısıtlaması olmaksızın satın aldıkları malları beraberlerinde götürebilmeleri ile ilgili satışlarda, Bavul Ticareti
Yurt dışında düzenlenecek fuar ve sergilere milli düzeyde veya bireysel olarak katılmak istiyorsanız, Uluslararası Fuar ve Sergilere Katılım
İthal edilmiş yeni veya kullanılmış malların ihracı söz konusu ise, İthal Edilmiş Malın İhracına İlişkin Mevzuat
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine komşu ülkelere sınırı bulunan illerinde kurulacak sınır ticareti merkezlerinde yapılacak ihracat ve ithalatı kapsamaktadır. Sınır Ticareti Merkezleri