Menü

Kapat

Member Obligations

Üye Yükümlülükleri

1) Aidatlar

Üyeliklerine ilişkin aşağıda belirtilen aidatlarını bir defada (30 Haziran son ödeme günüdür) veya iki taksitte (30 Haziran ve 31 Ekim son ödeme günleridir) Odamız veznelerine yatırmak.

Bir önceki yıla ait ticari kazanç beyanının binde beşi oranındaki munzam aidatı bir defada (30 Haziran son ödeme günüdür) veya iki taksitte (30 Haziran ve 31 Ekim son ödeme günleridir) Odamız veznelerine yatırmak.

Yılık aidat : 2012 yılı için firmanın sermayesine göre belirlenen derecesi paralelinde aşağıdaki tablodaki gibidir:

2012 yılı için munzam aidat tavanı 7.600 TL.` dir.

Haziran ve Ekim ayları aidat ödeme dönemleridir. Zamanında ödenmeyen aidatlar 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu gereğince gecikme zammına tabi tutulur.

Aidatlarının düzenli olarak yatırmayan Üyelerimiz belge düzenlenmesi, temini ve onayı hizmetlerimizden yararlanamamaktadırlar.

2) Durum Değişiklikleri

5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu`nun 10. maddesi uyarınca “Odaya kaydolunan tacirin durumlarında meydana gelen , Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gerekli her çeşit değişikliklerin vukuundan itibaren bir ay içinde değişikliklerin Oda ve Borsalara bildirilmesi mecburidir.”

Bu nedenle Üyelerimizin adres, anasözleşme, yapı, ortaklar, vb konularda meydana gelen değişiklikleri ivedi bir şekilde Odamıza bildirmeleri gerekmektedir. Özellikle adres değişikliklerinin bildirilmemesi durumunda Üyelerimize ulaşmamız mümkün olamamakta; onları yayınlarımız, iç ve dış ticarete ilişkin duyurularımızdan ve çeşitli faaliyetlerimizden posta yolu ile haberdar edememekteyiz.